Het jaarthema van 2015/2016 is: ‘Jezus (is mijn) leven’

Elk jaar proberen we een koers uit te zetten voor een heel seizoen. Die koers is een leidraad voor het hele jaar waarop we ons (mogen) richten. Natuurlijk richten we ons uiteindelijk altijd op God en is het God die ons daarin leiden wil. Toch kan het helpen om te groeien als gemeente en als gelovige om een vlek aan de horizon te schetsen waar je naar richt. Het nieuwe jaarthema vanaf startzondag op 30 Augustus a.s. zal worden:

Jezus (is mijn) leven.

Je kan dat thema op verschillende manieren lezen:

  • Jezus leven is zoiets als proberen te leven zoals Jezus. Het betekent ook dat je daarin mag leren. Niemand is exact als Jezus. Maar we willen Hem gelijkvormig worden als discipelen.
  • Jezus is mijn leven: Niemand van ons kan zonder Jezus. Zijn leven is mijn leven zoals Zijn dood mijn en jouw dood heeft betekend toen we dat in de doop tot uitdrukking brachten. Zonder Hem zijn we niets!
  • Jezus leven is ook een stijl van leven. We willen niet alleen leren leven zoals Hij in het leven stond, maar die beweging doorgeven in alles wat we doen. Elke keuze die we maken in ons leven als discipel hoort de toets van Jezus’ leven te kunnen doorstaan. Misschien op een meer herkenbare manier gezegd: What Would Jesus Do? Dan pas kwam de keuze en handelde je ernaar. Dat ziet er dit seizoen als volgt uit:
  1. Aan het begin van het seizoen krijgt ieder huishouden van de gemeente een boek met de titel (jawel): Jezus leven, geschreven door Henk Stoorvogel. Hierin staan veertien hoofdstukken waarin we onderwezen worden in de wereld waarin Jezus kwam. Dat helpt ons dan weer om Jezus’ woorden nog beter te begrijpen. Mocht u geen lezer zijn: geen nood! Elk hoofdstuk is ingesproken en kan op deze website terug gevonden worden, zodat u kunt luisteren naar de inhoud van het boek. Met dit boek gaan de kringen werken, maar aangezien ieder huishouden een boek krijgt, kunt u er zelfstandig ook mee aan de slag. Er zitten vragen bij het boek en op de website komen filmpjes die u daarbij kunt bekijken.
  2. Uit ieder hoofdstuk wordt een keer per twee weken gepreekt. Voorafgaand aan die dienst leest u ter voorbereiding het hoofdstuk en kunnen zowel de kringen als iedereen individueel vragen opsturen zodat deze ter beantwoording in de prediking aan bod komen.
  3. Na de prediking uit het desbetreffende hoofdstuk volgt op dinsdagmiddag en dinsdagavond iedere keer een preekbespreking in de kerk. Mocht u dan nog vragen hebben die niet in de prediking beantwoordt zijn, dan kunt u deze alsnog stellen.
  4. De zondagen waarop niet uit het boek wordt gepreekt worden er thema’s behandeld die alles te maken hebben met de ethische vragen. Dus bijvoorbeeld een preek over het huwelijk in Bijbels perspectief. Een ander voorbeeld is ‘seksualiteit in Bijbels perspectief’. Zo zijn er nog veel meer thema’s die aan bod zullen komen.
  5. Tijdens het seizoen zullen er ook vijf gemeentedagen plaats vinden. Grofweg zien die er als volgt uit: zondagmorgen beginnen we met een dienst gevolgd door koffie en thee drinken. Dan nuttigen we samen een (Amerikaanse) maaltijd waarna we een inhoudelijk gesprek zullen voeren rondom het thema van die dag.

Aan het einde van het seizoen hebben we dan een aantal doelen bereikt waarover u later meer zult kunnen lezen in een aparte brief bij het boek. Die krijgt u op de startzondag uitgereikt (30 augustus 2015 om 9:30 uur, zet het alvast in de agenda!). Hoe gaat dat dan concreet? Op een aantal manieren zullen we daar mee aan de slag gaan.

Het doel van het jaarthema is:

De Baptisten Gemeente Winschoten komt tot een heldere, gemeenschappelijke identiteit, gebaseerd op Gods Woord en discipelschap.

Veel studie dus! Voor de een is dat wat aansprekender dan voor de ander. Maar met een heldere identiteit kan je ook naar buiten treden. De studie is dus eigenlijk een aanloop naar het jaarseizoen erna. Dan willen we gezamenlijk naar buiten treden en mensen het evangelie bekend maken. Dat moet u vooral nu ook al doen natuurlijk. Maar dan zullen we ook als gemeente gezamenlijk optrekken om te voldoen aan wat we in onze statuten hebben vastgelegd als onze missie:

Jezus Christus verkondigen en van Hem getuigen in woord en daad!

Wil je meer weten over het boek en de auteur? Kijk dan op de website van Henk Stoorvogel

Wil je meer informatie over het materiaal? Klik dan hier