Prediking 18 Oktober

[soundcloud id=’228921289′]

Psalm 111

Lofzang op de weldaden van de HEERE

1 Halleluja!
Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart,
in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap.
2 De werken van de HEERE zijn groot,
zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden.
3 Zijn daden zijn vol majesteit en glorie,
Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand.
4 Hij heeft voor Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt,
de HEERE is genadig en barmhartig.
5 Hij heeft voedsel gegeven aan wie Hem vrezen.
Hij denkt voor eeuwig aan Zijn verbond.
6 Hij heeft de kracht van Zijn werken bekendgemaakt aan Zijn volk
door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven.
7 De werken van Zijn handen zijn waarheid en recht,
al Zijn bevelen zijn betrouwbaar.
8 Zij worden ondersteund, voor eeuwig en voor altijd,
want zij zijn gedaan in waarheid en oprechtheid.
9 Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden;
Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld;
Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend.
10 De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid,
allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht;
Zijn lof houdt voor eeuwig stand.

 

Hebreeën 12 vers. 28

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.

 

Hebreeen 13 vers 1-3

Enige aansporingen
1 Laat de broederliefde blijven.
2 Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.
3 Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.