1: Baptisten gemeente Winschoten

Vastgelegd in de statuten van 25-09-2005
De Baptistengemeente Winschoten maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
Het betreffende artikel uit de statuten artikel 2 Grondslag:
De gemeente leeft uit en weet zich gebonden aan de openbaring van God, zoals die door de Bijbel en de Heilige Geest tot haar komt. Daarom belijdt zij Jezus Christus als de Eniggeboren Zoon van God, het hoofd van de gemeente en de Heer der wereld. Op deze belijdenis doopt zij hen, die Jezus Christus hebben aanvaard als hun Heiland en Heer. Hierbij zij opgemerkt, dat de hoeveelheid water dusdanig moet zijn, dat de dopeling(e) daarin ondergaat( hierna te noemen : doop).

Doel van de gemeente:
Het betreffende artikel uit de statuten artikel 3 Opdracht:
De opdracht van de gemeente is:
a. Jezus Christus te verkondigen en van Hem te getuigen in woord en daad.
b. Allen die Hem belijden, op hun belijdenis te dopen en samen een gemeenschap van gelovigen te vormen die leeft naar het richtsnoer van de Bijbel.
c. Elkaar in liefde te dienen en te steunen op de weg van het geloof en gehoorzaamheid aan God.
d. In de samenleving uit te dragen hoe God wil dat mensen en met de schepping en met elkaar omgaan.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)
Het fiscaal nummer is: 002675298.

3. Contactgegevens
Post- of bezoekadres van de gemeente: Azaleastraat 16a, 9675 GE Winschoten
Telefoonnummer: 0597-414603
E-mailadres: secretariaat@baptisten-winschoten.nl
KvK nummer: 76462048
Fiscaal nummer: 002675298

4. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente Winschoten bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
minimaal 2 overige raadsleden

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Baptistengemeente Winschoten richt zich in 2015 op de wijk waar de kerk staat en wil missionair zijn.

Baptistengemeente Winschoten maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
Klik hier voor het beleidsplan van de Unie, het beleidsplan bevat twee bijlagen.
Bijlage 1 bij beleidsplan
Bijlage 2 bij beleidsplan

6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1

  1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie;
  2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd;
  3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3
Het doel van de Unie is:

  1. Onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. De gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  3. Mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
Statuten Unie
Huishoudelijk reglement
Werkorde

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Jaarverslag van de gemeente 2020

Tja, een jaarverslag schrijven van de gemeente over 2020……Dat valt nog niet mee. Ook dit jaarboekje ziet er anders uit, dan u gewend bent. Er zijn minder jaarverslagen, vanwege het feit dat veel activiteiten stil hebben gelegen. Maar toch is er, ondanks alle beperkingen vanwege het Coronavirus, in 2020 veel gebeurd.

In januari was er een doopdienst, zo ook in augustus en in november. Wat mogen we daar dankbaar voor zijn! In augustus was de dienst bij het Oldambtmeer. Dit leverde zelfs een mooi artikel in de krant op.

Vanaf maart waren er geen lijfelijke diensten meer, maar alleen nog online. Vanaf augustus mochten we weer bij elkaar komen, met allerlei maatregelen. Echter in december moesten de diensten weer stopgezet worden.

De jaarvergadering van maart en de najaarsvergadering van november konden niet doorgaan.

Er waren raadsverkiezingen; we mochten nieuwe broeders en zusters verwelkomen in de bestuurlijke en pastorale raad. Door de omstandigheden zijn de nieuwe raadsleden pas in september ingezegend. Een aantal raadsleden nam afscheid en werd bedankt voor hun inzet.

Een aantal broeders en zusters besloten om lid of vriend van onze gemeente te worden. Ook daar zijn we dankbaar voor.

Helaas hebben we in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een broeder en 2 zusters. Zij zijn door de Heer thuisgehaald.

In 2020 is het Corona-kernteam in het leven geroepen. De leden van dit team geven adviezen aan de bestuurlijke raad wat betreft het Corona gebeuren. U begrijpt hoe druk deze broeders en zusters het hebben gehad! Na elke persconferentie kwamen zij weer bij elkaar om adviezen op te stellen. Dank voor jullie werk en inzet!

En dan ineens moesten de diensten online. Ook hier hebben ontzettend veel broeders en zusters zich voor ingezet, om te zorgen dat we thuis de diensten konden volgen. Dank voor jullie werk en inzet!

Veel mensen zijn actief geweest in 2020, zowel voor als achter de schermen, waarvoor dank!

Al met al een vreemd jaar, maar ondanks alles mochten en mogen we ervaren dat God bij ons is. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” 1 Petrus 5:7.

Met dit vertrouwen gaan we 2021 in!

9. Financiële verantwoording

Begroting 2021Werkelijk 2021

Begroting 2022
Baten
Vrijwillige bijdrage64.000,0066.835,69
73.000,00
Collecten14.250,0011.124,40
15.000,00
Abonnementen Maandblad1.600,00
1.530,00
1.610,00
Overige giften5.000,0011.161,36
4.000,00
Overige opbrengsten1.250,00895,35
1.950,00
Bijzondere baten0,009.299,80
0,00
Totaal baten:86.100,00100.846,6095.560,00
Lasten
Prediking64.500,0063.444,1966.172,00
Pastoraat, evangelisatie en toerusting1.450,002.283,81
1.900,00
Gemeenteactiviteiten2.100,001.450,19
2.100,00
Unie contributie4.050,004.050,00
3.200,00
Huisvesting en inventaris11.850,0011.197,61
19.970,00
Gemeenteorganisatie en overige2.050,001.089,00
2,218,00
Bijzondere lasten200,001.089,00
0,00
Totaal lasten86.100,0085.657,8395.560,00
Resultaat0,001.518,770,00

Opmerking begroting:

Hoge huisvestingskosten wordt veroorzaakt door prijsstijging energie. Maandbedrag was nog niet bekend en hier hebben we dus een (ruime)schatting moeten maken.

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting