1: Baptisten gemeente Winschoten

Vastgelegd in de statuten van 25-09-2005
De Baptistengemeente Winschoten maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
Het betreffende artikel uit de statuten artikel 2 Grondslag:
De gemeente leeft uit en weet zich gebonden aan de openbaring van God, zoals die door de Bijbel en de Heilige Geest tot haar komt. Daarom belijdt zij Jezus Christus als de Eniggeboren Zoon van God, het hoofd van de gemeente en de Heer der wereld. Op deze belijdenis doopt zij hen, die Jezus Christus hebben aanvaard als hun Heiland en Heer. Hierbij zij opgemerkt, dat de hoeveelheid water dusdanig moet zijn, dat de dopeling(e) daarin ondergaat( hierna te noemen : doop).

Doel van de gemeente:
Het betreffende artikel uit de statuten artikel 3 Opdracht:
De opdracht van de gemeente is:
a. Jezus Christus te verkondigen en van Hem te getuigen in woord en daad.
b. Allen die Hem belijden, op hun belijdenis te dopen en samen een gemeenschap van gelovigen te vormen die leeft naar het richtsnoer van de Bijbel.
c. Elkaar in liefde te dienen en te steunen op de weg van het geloof en gehoorzaamheid aan God.
d. In de samenleving uit te dragen hoe God wil dat mensen en met de schepping en met elkaar omgaan.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)
Het fiscaal nummer is: 002675298.

3. Contactgegevens
Post- of bezoekadres van de gemeente: Azaleastraat 16a, 9675 GE Winschoten
Telefoonnummer: 0597-414603
E-mailadres: secretariaat@baptisten-winschoten.nl
Fiscaal nummer: 002675298

4. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente Winschoten bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
minimaal 2 overige raadsleden

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Baptistengemeente Winschoten richt zich in 2015 op de wijk waar de kerk staat en wil missionair zijn.

Baptistengemeente Winschoten maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
Klik hier voor het beleidsplan van de Unie, het beleidsplan bevat twee bijlagen.
Bijlage 1 bij beleidsplan
Bijlage 2 bij beleidsplan

6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1

  1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie;
  2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd;
  3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3
Het doel van de Unie is:

  1. Onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. De gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  3. Mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
Statuten Unie
Huishoudelijk reglement
Werkorde

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Jaarverslag van de gemeente 2019
We zijn alweer een stukje onderweg in 2020, en in dit jaarboekje vindt u de meeste jaarverslagen van de verschillende groepen en verenigingen. Veel mensen zijn in 2019 actief geweest in de gemeente, zowel voor als achter de schermen. Daarvoor zijn we iedereen heel erg dankbaar. Het leek ons goed om samen nog eens stil te staan bij wat we het afgelopen jaar als gemeente hebben meegemaakt.

We mochten het afgelopen jaar vijf nieuwe leden verwelkomen en van 8 leden hebben we afscheid moeten nemen waarvan vijf door overlijden.

Zo is één van de meest opvallende dingen wel de komst van br. Liebrecht Hellinga als voorganger van onze gemeente. Op 7 april mochten we hem en zijn vrouw Monique tijdens de intrededienst welkom heten, na een periode van nog geen jaar vacant te zijn geweest.

Alle reden tot dankbaarheid.

Gemeentevergaderingen:
De gemeente heeft op 21 maart de jaarvergadering gehouden en op 7 november de najaarsvergadering.

Doopcursus:
In het najaar heeft er een doopcursus plaatsgevonden.

Inloopspreekuur:
Voorafgaand aan de maandelijkse raadsvergadering houdt de bestuurlijke raad een inloopspreekuur. Eveneens is na de komst van onze nieuwe voorganger het mogelijk om op woensdagmiddag en vrijdagmiddag een afspraak te maken met de voorganger. Hij biedt dan de mogelijkheid aan om hem te bezoeken in de kerk, in “Domi’s hok”.

Bestuurlijke en pastorale raad:
De bestuurlijke raad houdt zich o.a. bezig met de bestuurlijk zaken van de gemeente, onderhoudt contact met de Unie en met andere externe stichtingen zoals het IKEP en het project Schuldhulpmaatje. De pastorale raad houdt zich o.a. bezig met het pastoraat, met huisbezoeken en ziekenbezoek. Zowel de bestuurlijke raad, als de pastorale raad vergadert regelmatig. Dit jaar hebben we afscheid genomen van enkele leden van de pastorale raad maar heeft de pastorale ook weer versterking gekregen van drie nieuwe leden.

9. Financiële verantwoording

Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2020
Baten
Vrijwillige bijdrage58.000,0058.909,0062.000,00
Collecten12.750,0015.193,0017.800,00
Abonnementen Maandblad1.650,001.510,001.650,00
Overige giften550,00185,003.000,00
Overige opbrengsten3.400,004.331,003.900,00
Bijzondere baten1.500,002.244,000,00
Totaal baten:77.850,0082.372,0088.350,00
Lasten
Prediking48.320,0048.445,0065.150,00
Pastoraat, evangelisatie en toerusting1.800,002185,003.900,00
Gemeenteactiviteiten3.200,002.565,002.600,00
Unie contributie5.764,005.764,005.292,00
Huisvesting en inventaris11.850,0012.323,0012.823,00
Gemeenteorganisatie en overige2.668,002.341,002.717,00
Bijzondere lasten0,000,000,00
Totaal lasten73.602,0073.623,0092.482,00
Resultaat8.749,00-4.132,00

Bovenstaande is niet goedgekeurd door de gemeente omdat de jaarvergadering op 19 maart 2020 niet heeft kunnen plaatsvinden door de Corona-maatregelen.
De financiële stukken waren al wel door kascontrole beoordeeld en goedgekeurd.

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
Doordat de voorgenomen jaarvergadering op 19 maart jl. niet heeft kunnen plaatsvinden zijn de financiële gegevens nog niet goedgekeurd door de leden van de gemeente.

Ondertussen is na inspectie van het dak van de kerkzaal de dakbedekking van deze zaal vernieuwd. Hiervoor was gereserveerd.

Door de huidige corona-pandemie worden de diensten online verzorgd en gekeken wordt of de diensten uiteindelijk via life-stream gevolgd kunnen worden. Hiervoor zullen investeringen gedaan moeten worden zoals bijvoorbeeld opname apparatuur (nieuwe camera) maar ook zullen enkele instrumenten vernieuwd moeten worden. Bedragen hiervoor zijn nog niet bekend maar het apparatuur zal in de loop van dit jaar gedeeltelijk nog wel aangeschaft moeten worden. Dit alles zodat de leden en vrienden van de gemeente zoveel mogelijk de diensten kunnen volgen, ondanks de grote beperkingen die er nu zijn.