1: Baptisten gemeente Winschoten

Vastgelegd in de statuten van 25-09-2005
De Baptistengemeente Winschoten maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
Het betreffende artikel uit de statuten artikel 2 Grondslag:
De gemeente leeft uit en weet zich gebonden aan de openbaring van God, zoals die door de Bijbel en de Heilige Geest tot haar komt. Daarom belijdt zij Jezus Christus als de Eniggeboren Zoon van God, het hoofd van de gemeente en de Heer der wereld. Op deze belijdenis doopt zij hen, die Jezus Christus hebben aanvaard als hun Heiland en Heer. Hierbij zij opgemerkt, dat de hoeveelheid water dusdanig moet zijn, dat de dopeling(e) daarin ondergaat( hierna te noemen : doop).

Doel van de gemeente:
Het betreffende artikel uit de statuten artikel 3 Opdracht:
De opdracht van de gemeente is:
a. Jezus Christus te verkondigen en van Hem te getuigen in woord en daad.
b. Allen die Hem belijden, op hun belijdenis te dopen en samen een gemeenschap van gelovigen te vormen die leeft naar het richtsnoer van de Bijbel.
c. Elkaar in liefde te dienen en te steunen op de weg van het geloof en gehoorzaamheid aan God.
d. In de samenleving uit te dragen hoe God wil dat mensen en met de schepping en met elkaar omgaan.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)
Het fiscaal nummer is: 002675298.

3. Contactgegevens
Post- of bezoekadres van de gemeente: Azaleastraat 16a, 9675 GE Winschoten
Telefoonnummer: 0597-414603
E-mailadres: secretariaat@baptisten-winschoten.nl
KvK nummer: 76462048
Fiscaal nummer: 002675298

4. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente Winschoten bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
minimaal 2 overige raadsleden

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Baptistengemeente Winschoten richt zich in 2015 op de wijk waar de kerk staat en wil missionair zijn.

Baptistengemeente Winschoten maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
Klik hier voor het beleidsplan van de Unie, het beleidsplan bevat twee bijlagen.
Bijlage 1 bij beleidsplan
Bijlage 2 bij beleidsplan

6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1

  1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie;
  2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd;
  3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3
Het doel van de Unie is:

  1. Onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. De gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  3. Mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
Statuten Unie
Huishoudelijk reglement
Werkorde

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Jaarverslag van de gemeente 2022

Vanaf februari 2022 zijn we als gemeente langzamerhand uit het corona-dal gekomen. De diensten konden we weer zonder reservering houden. Koffiedrinken na de dienst werd weer mogelijk. De verenigingen zijn weer opgestart. Vaker moesten we weer nadenken: “hoe deden we dat ook al weer voor corona-tijd en gaan we het nu weer zo doen?”. We hebben ons laten adviseren door het CIO (Interkerkelijk Contact Overheidszaken) en de Unie-ABC om de samenkomsten zo veilig mogelijk te houden. We hielden ons zo goed we konden aan de basismaatregelen.

In maart en november waren er twee gemeentevergaderingen voor leden.

Er is een verkiezing gehouden: in de raad was een wisseling van secretariaat.
In het pastoraal team was ook een wisseling.

Helaas hebben we in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van zusters en broeders. Ze zijn door de Heer thuisgehaald.

Drie personen hebben zich onttrokken als leden van de gemeente.

Een persoon is met attestatie overgegaan naar een andere Baptisten gemeente.

We mochten 7 nieuwe leden in de gemeente verwelkomen.

We mochten 9 vrienden in de gemeente verwelkomen.

Er werden vijf kinderen opgedragen.

Er zijn gespreksavonden over de kracht van de gemeente. We zijn een zondagmiddag bijeen gekomen over hoe het avondmaal te leiden.

Veel mensen zijn actief geweest in 2022; zowel voor als achter de schermen. Veel dank aan de mensen die zich ingezet hebben om de diensten online te kunnen aanbieden. Dank voor jullie werk, flexibiliteit en inzet!

Al met al was 2022 alweer een bewogen jaar met veel vreugde maar ook verdriet.

Voor 2023 wil ik u graag de eerste twee coupletten meegeven van Opwekking 670:

Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop,
Dat Jezus Christus opstond uit de dood!
Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer
En aardse rijkdom heeft geen waarde meer.

Bevrijd uit het duister mogen wij thuis zijn
In Gods familie, wonen bij Hem.
Als uw erfgenamen bindt U ons samen,
Ons leven geven wij tot eer van U

Namens de raad,

Mutaties ledenbestand 2022

Aantal leden op 1 januari 2022 = 128

Toename

Gedoopt   –

Met attestatie binnengekomen –

Uit andere gemeenschappen overgekomen: 7

Afname

Overleden: 5

Zich onttrokken:  3

Met attestatie vertrokken: 1

Uitgesloten –

Aantal leden op 1 januari 2023 = 126

9. Financiële verantwoording

Begroting 2022Werkelijk 2022

Begroting 2023
Baten
Vrijwillige bijdrage73.000,0069.008,20
74.000,00
Collecten15.000,009.761,90
12.250,00
Abonnementen Maandblad1.610,00
1.312,00
1.500,00
Overige giften4.000,002.722,454.000,00
Overige opbrengsten1.950,001.828,242.000,00
Bijzondere baten0,004.921,08
15.000,00
Totaal baten:95.560,0089.553,97108.950,00
Lasten
Prediking66.172,0066.323,9869.620,00
Pastoraat, evangelisatie en toerusting1.900,001.034,572.675,00
Gemeenteactiviteiten2.100,003.246,18
2.700,00
Unie contributie3.200,003.200,00
3.325,00
Huisvesting en inventaris19.970,0017.637,9751.670,00
Gemeenteorganisatie en overige2.218,002.402,50
2,330,00
Bijzondere lasten0,000,00
0,00
Totaal lasten95.560,0093.845,20132.320,00
Resultaat0,00-4.291,23-23.370,00

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
Bijzondere baten is met giften en acties speciaal voor de aanpak van de kerkzaal.
Bijzondere lasten zijn de kosten voor de aanpak van de kerkzaal.