1: Baptisten gemeente Winschoten

Vastgelegd in de statuten van 25-09-2005
De Baptistengemeente Winschoten maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
Het betreffende artikel uit de statuten artikel 2 Grondslag:
De gemeente leeft uit en weet zich gebonden aan de openbaring van God, zoals die door de Bijbel en de Heilige Geest tot haar komt. Daarom belijdt zij Jezus Christus als de Eniggeboren Zoon van God, het hoofd van de gemeente en de Heer der wereld. Op deze belijdenis doopt zij hen, die Jezus Christus hebben aanvaard als hun Heiland en Heer. Hierbij zij opgemerkt, dat de hoeveelheid water dusdanig moet zijn, dat de dopeling(e) daarin ondergaat( hierna te noemen : doop).

Doel van de gemeente:
Het betreffende artikel uit de statuten artikel 3 Opdracht:
De opdracht van de gemeente is:
a. Jezus Christus te verkondigen en van Hem te getuigen in woord en daad.
b. Allen die Hem belijden, op hun belijdenis te dopen en samen een gemeenschap van gelovigen te vormen die leeft naar het richtsnoer van de Bijbel.
c. Elkaar in liefde te dienen en te steunen op de weg van het geloof en gehoorzaamheid aan God.
d. In de samenleving uit te dragen hoe God wil dat mensen en met de schepping en met elkaar omgaan.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)
Het fiscaal nummer is: 002675298.

3. Contactgegevens
Post- of bezoekadres van de gemeente: Azaleastraat 16a, 9675 GE Winschoten
Telefoonnummer: 0597-414603
E-mailadres: secretariaat@baptisten-winschoten.nl
Fiscaal nummer: 002675298

4. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente Winschoten bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2 overige raadsleden

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Baptistengemeente Winschoten richt zich in 2015 op de wijk waar de kerk staat en wil missionair zijn.

Baptistengemeente Winschoten maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
Klik hier voor het beleidsplan van de Unie, het beleidsplan bevat twee bijlagen.
Bijlage 1 bij beleidsplan
Bijlage 2 bij beleidsplan

6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie ook:

Salarisadviezen
Bijlage bij salarisadviezen
Advies spreekbeurtvergoeding
Gemeente als werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1

  1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie;
  2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd;
  3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3
Het doel van de Unie is:

  1. Onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. De gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  3. Mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
Statuten Unie
Huishoudelijk reglement
Werkorde

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Jaarverslag van de gemeente 2014
In dit jaarboekje vindt u de jaarverslagen van de diverse groepen en verenigingen over het afgelopen jaar. Heel veel mensen zijn in 2014 actief geweest in de gemeente, zowel voor als achter de schermen. Daarvoor zijn we erg dankbaar. De vele en diverse talenten, die aanwezig zijn in onze gemeente, werden in het afgelopen jaar gebruikt voor het werk van God.
In het afgelopen jaar zijn we als gemeente gegroeid in ledental; dit was voor het laatst in 2005.
We mochten het afgelopen jaar 13 nieuwe leden verwelkomen. Van 7 leden hebben we afscheid moeten nemen, om diverse redenen.
In juni sloten we het seizoen af met een fietstocht en een barbecue. In augustus werd het nieuwe seizoen gestart met het jaarthema: SAMEN MEER, MEER SAMEN.

Gemeentevergaderingen:
De gemeente heeft op 13 februari de begrotingsvergadering gehouden, op 27 maart de jaarvergadering, op 8 mei en op 9 oktober een gemeentevergadering ter voorbereiding op de AV(die werd voorbereid en voorgezeten door de leden van de Commissie Uniezaken ), op 15 juni gemeentevergadering over “doop en leeftijd”en op 6 november de najaarsvergadering.

Thema-avonden:
Er is 1 thema-avond geweest: “Doop en Leeftijd”.

Doopcursus:
Dit jaar is er gestart met een doopcursus.

Alpha cursus:
Dit jaar mochten we zowel een Alpha cursus als een Youth Alpha cursus starten.

Inloopspreekuur:
Ook startte de voorganger met een wekelijks inloopspreekuur. Dit wordt goed bezocht.

Bestuurlijke en pastorale raad:
de bestuurlijke raad houdt zich o.a. bezig met de bestuurlijke zaken van de gemeente, onderhoudt contact met de Unie en het Ikep. De pastorale raad houdt zich o.a. bezig met het pastoraat, met huisbezoeken en ziekenbezoek. Zowel de bestuurlijke raad, als de pastorale raad vergadert regelmatig. Er werd 1 zuster gekozen als pastoraal raadslid. In de bestuurlijke raad hebben 2 broeders hun functie neergelegd. In november werd er een administrateur van de gemeente benoemd en 1 zuster werd benoemd tot penningmeester( pro forma). Op dit moment is de bestuurlijke raad onderbezet.

9. Financiële verantwoording

Begroting 2014Werkelijk 2014Begroting 2015
Baten
Vrijwillige bijdrage58.250,0057.159,8057.775,00
Collecten12.450,0011.042,9410.155,00
Abonnementen Maandblad1.600,002.130,001.870,00
Overige giften1.600,002.944,971.545,00
Overige opbrengsten5.650,006.473,103.800,00
Bijzondere baten8.620,005.000,0051.157,00*
Totaal baten:88.170,0084.750,81126.322,00
Lasten
Prediking55.980,0052.544,5454.347,00
Pastoraat, evangelisatie en toerusting2.300,003.787,032.525,00
Gemeenteactiviteiten1.150,002.996,152.800,00
Unie contributie7.125,006.955,047.265,00
Huisvesting en inventaris11.240,0011.159,8110.974,00
Gemeenteorganisatie en overige4.675,004.983,055.725,00
Bijzondere lasten5.700,0011.728,9950.067,00*
Totaal lasten88.170,0094.154,61133.703,00
Resultaat-9.403,80-7.381,00

*betreft onttrekking aan alg.reserve t.b.v. toiletten, dak, lift, BHV en computerapparatuur. Verschil ontstaat door verwachte renteopbrengsten.

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
Voor de zomervakantie zal een lift worden geïnstalleerd ter vervanging van de stoeltjeslift, de kosten zijn plusminus € 23.500,-.
In de tweede helft van 2015 en begin 2016 zal een BHV-team worden opgezet, daarnaast zal ook een defibrillator worden aangeschaft. Kosten van de cursus en defibrillator zijn begroot op € 1.600,-.