Prediking 22 Maart

 

[soundcloud id=’197105677′]

Johannes 11 vers. 17-27

17 Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag.

18 (Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadiën  daarvandaan.)

19 En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer.

20 Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten.

21 Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn,

22 maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.

23 Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan.

24 Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.

25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,

26 en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

27 Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou.