Jaarverslag van de gemeente 2023

De gemeente staat in 2023 weer bol van activiteiten. De verenigingen en groepen draaien weer volop. Twee bijbelstudie-series en in Summer School zijn gehouden. Drie kringen zijn weer op volle sterkte en de gebedsgroep komt trouw elke zaterdagavond bijeen om te bidden.
Het thema vanaf september is: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf, hoe dan…? Dit geeft veel stof tot nadenken.
We hebben zendelingen uit Afrika en Roemenië ontvangen en ondersteunen de Stichting Pentru Tine Roemenië.
De diensten zijn goed bezocht en veel mensen kijken via de livestream mee. Het muziekteam en de muziekgroep zorgen afwisselend voor de muzikale begeleiding en we leren veel nieuwe liederen. We zijn dankbaar voor de kinderen en jongeren in de kerk.
Plaatselijk wordt via het Ikep diverse evangelisatie activiteiten georganiseerd.
We zijn verbonden met de Unie-ABC gemeenten. We hebben een regio-avond en de Algemene Vergadering in Veenendaal bezocht.
Het podium heeft een verfrissende metamorfose gekregen.

Gemeentevergaderingen:
In maart en november zijn er gemeentevergaderingen geweest.

Verkiezing pastoraal team:
In de eerste verkiezing zijn een broeder en zuster gekozen als pastorale medewerkers.
In een tweede verkiezing is een zuster gekozen als pastoraal hulpverlener.
Een zuster nam afscheid als coördinator pastoraal team en een zuster als pastoraal medewerker. Wij danken beiden voor de jarenlang trouwe dienst.

Afscheid: helaas hebben we in 2023 afscheid moeten nemen van een zuster. Zij is door de Heer thuisgehaald.

Een zuster heeft zich als lid onttrokken aan de gemeente.

Er zijn geen leden met attestatie vertrokken of zijn er nieuwe leden met attestatie binnengekomen.

Gedoopt: op 8 oktober zijn een broeder en zuster gedoopt.

Er zijn geen nieuwe vrienden bij gekomen.

Geboorte:
Er werden twee baby´s geboren en een is opgedragen.

Veel mensen zijn actief geweest in 2023; zowel voor als achter de schermen. Veel dank aan de mensen die zich ingezet. We denken hierbij aan de schoonmakers, kosters, tuinlieden, CvB, techniek, beamer, leiders van verenigingen enz. enz.

Al met al is 2023 alweer een bewogen jaar geweest.

Lucas 10: 27
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

Namens de raad,
Joke Gent

Mutaties ledenbestand 2023

Mutaties ledenbestand 2023

Aantal leden op 1 januari 2022 = 126

Toename

Gedoopt:
2 personen

Met attestatie binnengekomen:

Uit andere gemeenschappen overgekomen:

Afname

Overleden:
1 persoon

Zich onttrokken:
1 persoon

Met attestatie vertrokken:

Uitgesloten:

Aantal leden op 1 januari 2023 = 126