Jaarverslag van de gemeente 2022

Vanaf februari 2022 zijn we als gemeente langzamerhand uit het corona-dal gekomen. De diensten konden we weer zonder reservering houden. Koffiedrinken na de dienst werd weer mogelijk. De verenigingen zijn weer opgestart. Vaker moesten we weer nadenken: “hoe deden we dat ook al weer voor corona-tijd en gaan we het nu weer zo doen?”.
We hebben ons laten adviseren door het CIO (Interkerkelijk Contact Overheidszaken) en de Unie-ABC om de samenkomsten zo veilig mogelijk te houden. We hielden ons zo goed we konden aan de basismaatregelen.

In maart en november waren er twee gemeentevergaderingen voor leden.

Er is een verkiezing gehouden: in de raad was een wisseling van secretariaat.
In het pastoraal team was ook een wisseling.

Helaas hebben we in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van zusters en broeders. Ze zijn door de Heer thuisgehaald.

Drie personen hebben zich onttrokken als leden van de gemeente.

Een persoon is met attestatie overgegaan naar een andere Baptisten gemeente.

We mochten 7 nieuwe leden in de gemeente verwelkomen.

We mochten 9 vrienden in de gemeente verwelkomen.

Er werden vijf kinderen opgedragen.

Er zijn gespreksavonden over de kracht van de gemeente. We zijn een zondagmiddag bijeen gekomen over hoe het avondmaal te leiden.

Veel mensen zijn actief geweest in 2022; zowel voor als achter de schermen. Veel dank aan de mensen die zich ingezet hebben om de diensten online te kunnen aanbieden. Dank voor jullie werk, flexibiliteit en inzet!
Al met al was 2022 alweer een bewogen jaar met veel vreugde maar ook verdriet.

Voor 2023 wil ik u graag de eerste twee coupletten meegeven van Opwekking 670:


Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop,
Dat Jezus Christus opstond uit de dood!
Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer
En aardse rijkdom heeft geen waarde meer.

Bevrijd uit het duister mogen wij thuis zijn
In Gods familie, wonen bij Hem.
Als uw erfgenamen bindt U ons samen,
Ons leven geven wij tot eer van U

Namens de raad,

Mutaties ledenbestand 2022

Aantal leden op 1 januari 2022 = 128

Toename

Gedoopt   –

Met attestatie binnengekomen –

Uit andere gemeenschappen overgekomen: 7

Afname

Overleden: 5

Zich onttrokken:  3

Met attestatie vertrokken: 1

Uitgesloten –

Aantal leden op 1 januari 2023 = 126