Prediking 21 Juli

Prediking 21 Juli 2019

Maanlied mei/juni 2019

Prediking 5 Mei

Preek 5 Mei 2019

De Emmaüsgangers

13En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was.
14En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren.
15En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep.
16Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden.
17En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit?
18En de één, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen Hem: Bent U als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat U niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn?
19En Hij zei tegen hen: Welke dan? En zij zeiden tegen Hem: De dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, Die een Profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk;
20en hoe onze overpriesters en leiders Hem overgeleverd hebben om Hem ter dood te veroordelen, en Hem gekruisigd hebben.
21En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn.
22 Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan.
23En toen zij Zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat Hij leeft.
24En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen zij niet.
25En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben!
26Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?
27En Hij begon bij Mozes en de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.
28En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en Hij deed alsof Hij verder zou gaan.
29En zij drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven.
30En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen.
31En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht.
32En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?
33En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen.
34Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen.
35En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood.

KIK Maandlied januari

Maandlied januari

KIKmaandlied Februari 2018

 

Collecte tieners Voedselbank

Kado’s voor tieners

 

Vorig jaar hebben we geld ingezameld om kadootjes te regelen voor tieners uit gezinnen in de regio Oldambt die net op of onder de armoedegrens leven. Deze tieners vallen tussen wal en schip; ze zijn te oud voor de verjaardagsbox die de Voedselbank uitreikt en vaak te jong om hun eigen geld te kunnen verdienen. Over het algemeen hebben hun ouders geen geld om een kadootje voor hen te kopen, terwijl ook deze tieners dat natuurlijk graag zouden willen.

Met het geld dat vorig jaar is ingezameld, hebben we 53 tieners uit deze regio kunnen verrassen op hun verjaardag met een kadootje!

Ze waren er erg blij mee en namens hen ontzettend bedankt voor jullie bijdrage!

Ook dit jaar zouden we graag geld inzamelen voor deze tieners. De collecte van zondag 12 november zal hiervoor gebruikt worden. Als jullie (extra) geld willen geven of niet aanwezig zijn tijdens deze dienst, mogen jullie uiteraard geld over maken naar de Baptisten Gemeente Winschoten onder vermelding van Tieneractie Voedselbank Oldambt.

Mogen we weer op jullie (financiële) steun rekenen? Alvast heel erg bedankt!!

Gezellig, samen eten

Muziekavond: Recht uit het hard/t (Zaterdag 13 Mei)

Op 13 mei aanstaande om 19:30 uur wordt er in de kerk een muziekavond georganiseerd voor gemeenteleden, vrienden en andere belangstellenden waarbij men elkaars meest favoriete hedendaagse christelijke muziek van allerlei genres laat horen via de beamer of geluidsinstallatie.

Criteria voor op te geven nummers zijn: nummer heeft een christelijke boodschap, band of artiest is overtuigd christen (voor zover na te gaan). Als bands of nummers hier niet aan voldoen, kunnen ze niet meegenomen worden. Type genre is geen criterium, d.w.z. alles mag; van schlagermuziek, hiphop, rap tot heavy metal.

Opgave van de liedjes kan tot en met 10 mei via de email.
Komt u ook? Welke liedjes wilt u laten horen?

Prediking 2 April

Preek 2 April 2017